اطلاعات تقویم

یادگیری نام‌ها، اختصارات و سایر اطلاعات درباره ماه‌ها، هفته‌ها به زبان مادری شما.​

  • نام‌های روزهای هفته؟
  • نام‌های 12 ماه سال چه هستند؟