تاریخ ژولیایی امروز

تاریخ ژولیایی یک شمارش پیوسته از روزها از ابتدای دوره ژولیایی است که اغلب در اخترشناسی استفاده می شود. طبق تاریخ ژولیایی امروز:

همگام سازی...